Samarbeid

Alle bærekrafts målene er viktige, og ingen av målene skal «velges bort». Bærekraftsmål 17, samarbeid for å nå målene, er allikevel det mest relevante i Klimapartnere, gitt måten vi jobber på. Spesielt er følgende delmål aktuelt for Klimapartnere metoden:

   17.17) Systemiske spørsmål – Partnerskap mellom flere interessenter

Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier

Konsernpådrivere

I dag finnes det Klimapartnere partnerskap i hele Norge. Våre konsernpådrivere har stått side om side når vi har startet Klimapartnere partnerskap nye steder i landet, og anbefalt egne regionkontor å bli med der vi er. Dette har vært med å gjøre arbeidet med oppstart i nye regioner langt lettere. Vi vil rette en særlig stor takk til ASKO, Asplan Viak og NorEngros for dette! Det har vært svært viktig og er et kvalitetsstempel for arbeidet Klimapartnere gjør. Dersom andre partnere, med regionskontorer flere steder i landet vil gjøre det samme, ønsker vi dette selvsagt velkommen.

Samarbeidspartnere

Klimapartnere har ingen kommersielle interesser. Vår visjon er at Norge lykkes med omstilling for å nå 1,5 graders-målet. Skal en få dette til må «alle mann på dekk» og det er nødvendig med samarbeidspartnere som løfter side om side, bidrar med kunnskap og utfordrer underveis. Vi setter enorm pris på alle aktørene som bidrar til å spille oss bedre og løfter sammen med oss: