Løsninger

Klimapartnere sprer og dyrker frem grønne løsninger sammen med våre partnere. Her er noen av områdene vi jobber systematisk med, gjennom samarbeid, kunnskapsmøter, rådgiving og ved å være en koblingsboks mellom aktører:

Ambisiøse klimamål

Den første hovedmålet i Klimapartnere er utslippsreduksjon. Vår visjon er at Norge lykkes med omstillingen for å nå 1,5 graders-målet. De nasjonale klimamålene er i dag ikke nok, og flere av våre fylker, byer og kommuner er langt mer ambisiøse. Alle Klimapartnere utfordres om å bli fossilfri innen 2030. Dette er en utfordring mange allerede er i rute til å levere på i god tid før 2030! Det vet vi, fordi vi måler.

Oversikten analyseselskapet Greensight har laget for oss, viser hvordan fylker, byer og kommuner over hele landet går foran de nasjonale målsetninger og mobiliserer (Klikk bilde for mer informasjon).

Klimaregnskap og miljøstyring

Klimapartnere utarbeider årlig klimaregnskap, per partner og samlet. Dette er en av hovedforpliktelsene i partnerskapet sammen med miljøsertifisering. Klimaregnskap brukes systematisk som basis for å identifisere forbedringspotensiale, for å motivere partnere til utslippsreduksjon og skape nye grønne forretningsområder. Se også Klimaregnskap i meny.

Fossilfri transport 2030

Bortimot 1/3  av Norges direkte utslipp kommer fra transport. Alle våre virksomheter utfordres om å fase ut egne fossile kjøretøy innen 2030 og bruke den grønne innkjøpsmuskelen for å stille krav til leverandører om dette. Vi jobber også for å bistå våre partnere med å redusere arbeidsreiser, minimere singel-bilisme og selvsagt til reduksjon av flyreiser. Vi bidrar med kunnskap rundt hvordan legge til rette for sykkel og gange, økt kollektivtransport, økt bruk av digitale løsninger og bedret logistikk. Klimapartnere jobber for nullutslipps- varelevering i sentrale strøk. Vi har også svært spennende prosjekt på gang når det gjelder utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet, utslippsfrie fritidsbåter og vi deltar i elfly-konsortium.

Fossilfri energi 2030 & energieffektivisering

Ved inngangen til 2020 ble forbudet mot bruk av oljefyr satt i kraft. Fra og med 2021 skal det være bortfall av disse utslippene i klimaregnskapene. Det er likevel betydelige mengder gass og andre fossile kilder som fremdeles blir benyttet til oppvarming og i produksjon. Alle våre virksomheter utfordres om å legge en plan for og fase ut fossile kilder innen 2030.
I klimapartnere jobber vi også for kunnskap rundt innfasing av nye fornybare kilder som solceller, fjordvarme og smarte grid. Den mest klimavennlige energien er likevel den som ikke blir brukt, derfor streber vi etter å mobilisere til økt energieffektivisering.

Grønn forretningsutvikling

Det andre hovedmålet for Klimapartnere er grønn forretningsutvikling. Norge er helt unikt posisjonert for å kunne ta en posisjon som «grønn fabrikk» for produkt og tjenester i langt større grad enn nå. Det bør også etableres nasjonale, ambisiøse og konkrete mål for Norge på grønn verdiskaping og grønn eksport. Noen av innfallsvinklene til grønn næringsutvikling vi jobber sammen med våre partnere:

– Strategisk forretningsutvikling

Det er når partnere innarbeider grønne strategier i egen kjernevirksomhet at de virkelig spennende nye forretningsområdene, produktene og tjenestene oppstår. Ofte er dette en prosess man begynner på og utvikler sammen etter hvert som en partner blir moden for dette.

– Intern-innovasjon 

Mye grønn forretningsutvikling skjer ved å tilrettelegge for intern-innovasjon. Partnere kan gjerne utvide eller endre på eksisterende tjenester og produkt, ved for eksempel å endre på innsatsfaktorer, prisstruktur, krav til underleverandører eller endre logistikk.

– Grønn digitalisering

Etter Koronakrisen har digitaliseringen av samfunnet har skutt fart og nye vaner er blitt etablert hos våre partnere både for samhandling og kommunikasjon. Vi har alle tatt et stort steg inn i en mer digital verden. Noen av disse vanene kan være med å dempe behovet for flyreiser, arbeidsreiser og øke bruk av hjemmekontor også på lenger sikt. Det jobber vi for. FN har estimert at IT står for 2 % av klimagassutslippene på verdensbasis og øker raskt. Samtidig kan grønne IT-løsninger være med og bidra til å redusere 20 % av klimagassutslippene.

– Sirkulærøkonomi 

Norge har i dag ikke nasjonale mål for reduksjon av utslipp gjennom innkjøp og disse måles heller ikke hos SSB. Nesten 70 % av Norges klimafotavtrykk er estimert kommer fra innkjøp og import. Et viktig satsingsområde for klimapartnere er utvikling av sirkulærøkonomi og at partnere stiller krav til kvalitet, gjenbruk, mulighet for reparasjon av varer og bedre deleløsninger for å dempe forbruket. Det er også svært viktig å arbeide med å lukke sirkelen, slik at avfall i større grad betraktes som verdifulle råvarer på avveier som hører til i produktsirkelen.

– Grønn forretningsskole

Vinteren 2020 påbegynte Atea Bærekraftsskolen for alle sine ansatte. I disse dager utvikler Klimapartnere egen grønn forretningsskole som vi planlegger å kunne tilby alle våre partnere i løpet av 2020 og følge Atea sitt gode eksempel.

– Grønt grunderskap

Vi har over lenger tid samarbeidet med ulike aktører for å sette fokus på metoder for grønt grunderskap. Vi har mellom annet utviklet det digitale verktøyet Grønn Oppstart sammen med VIS. I løpet av 2020 vil flere samarbeid lanseres.

– Klimarisiko som innovasjon

Klimapartnere jobber for at alle våre partnere skal ha kjennskap til klimarisiko og det tre elementene: Overgangsrisiko, Ansvarsrisiko og Fysisk risiko. Klimapartnere jobber særlig med overgangsrisiko og utfordrer partnere om å se mulighetene for forretningutvikling når man bruker klimarisiko som innovasjonsdriver. Ta gjerne en kikk på opptak fra webinaret Den Lokale Klimarisiko. sammen med Norsk Klimastiftelse og Kommunalbanken   DEL 1  Del 2

Den grønne innkjøpsmuskelen

– Fossilfri leverandører 2030

Alle våre partnere utfordres om å bli fossifrii innen 2030. I en forlengelse av dette er det naturlig å stille krav til alle egne leverandører om å bli det samme. Det betyr at ved å benytte den grønne innkjøpsmuskelen kan man skape positive ringvirkninger langt utover egen virksomhet.

– Klimanjaro – klimanøytrale leverandører

Klimanjaro er egen metode, utviklet av Fjordkraft i samarbeid med Klimapartnere, for å stille krav til egne leverandører om å bli klimanøytrale. Dette skaper en dominoeffekt av klimatiltak hos egne leverandører og har som eneste norske tiltak så langt fått FNs Klimapris.  Metoden er i 3 steg for krav til leverandører: 1. Utarbeide årlig klimaregnskap 2. Utføre utslippsreduserende tiltak 3. Kompenser for utslipp. Metoden sprer seg raskt og det første selskapet til å adoptere metoden var Sparebanken Vest.

– Grønne anbud

Fra 2017 skal alle offentlige anbud vektes minst 30 % for klima og miljø. Man skal etterspørre, samt være med stimulerer til utvikling av nye grønne løsninger, produkt og tjenester der mulig. Noen av områdene vi i Klimapartnere jobber ekstra mye med er utslippsfrie bygg og anlegg, nullutslipps varelevering, grønne leiekontrakter, fremme lokalt produsert mat og klimavennlig mat og reduksjon av import av kjøtt.

– Halvere matsvinn

Vi utfordrer partnere om å halvere sitt matsvinn innen 2030 i tråd med bærekraftsmålene. En av de beste måtene å gjøre dette på er gjennom tett og god dialog og krav til leverandører av mat og kantiner.

– Sirkulære innkjøp og avfallsreduksjon

Skal man få til en sirkulærøkonomi er det også viktig å stille krav om sirkulære innkjøp.
Noe av det vi har jobbet særlig med i Klimapartnere er å fremme forståelse av bruk av gjenbruks-asfalt, viktighet av god  massebalanse i utbyggingsprosjekter, deletransport- løsninger og nå nylig møbelprosjekter

Klimakommunikasjon

Klimapartnere hjelper våre partnere med verktøy til å mobilisere egne innbyggere, ansatte og kunder til klimahandling. Vi er opptatt av å kommunisere gode grønne eksempel på tiltak, produkt og tjenester på en forståelig og motiverende måte. Det er svært viktig at all kommunikasjon rundt klima er ærlig og bygger på genuine grønne tiltak og løsninger. Skal vi nå målene våre, må alle mann på dekk!

 

Om det er andre satsingsområder du mener vi bør ta tak i, ta gjerne kontakt!