Viken Fylkeskommune

Viken fylkeskommunes mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn. Gjennom samarbeid i nettverket, samt bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal fylkeskommunen være en støttespiller og et verktøy.

Ikke minst er det viktig å dele de mulighetene klimaendringene representerer gjennom utvikling av nye varer og tjenester samt nyetableringer.

Viken fylkeskommune ønsker å gå i front for å finne klimavennlige løsninger som sikrer grønn næringsutvikling. Dette for å sikre et bærekraftig samfunn. Resultatene skaper vi i fellesskap.

Bærekraftsmålene i Viken:

Fellesnemnda for Viken vedtok i 2018 at FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i Viken, kort sagt i «alt» Viken fylkeskommune gjør. Dette gjenspeiler seg også i Viken fylkeskommunes visjon og tre hovedmål: Viken viser vei. Bærekraft – Utvikling – Kompetanse.

Bærekraftsmålene skal danne utgangspunkt for ny regional planstrategi, som skal vedtas i desember 2020. De danner også utgangspunkt for «Vi i Viken», kunnskapsgrunnlaget for regional planstrategi (PDF, 34 MB), som ble fremlagt i november 2019. Kunnskapsgrunnlaget fremviser status for hvert av de 17 bærekraftsmålene i statistikk og fakta.

Relaterte løsninger