Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune har ansvar for samfunnsutvikling i regionen. Vi gir videregående opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, regional utvikling, fritidsopplevingar og kultur. Fylkestinget er fylkeskommunens øvste politiske organ. 1. januar 2020 gjekk Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar saman til Vestland fylkeskommune, med om lag 6000 tilsette og 23 000 elevar. Rapporten for 2019 gjeld berre Hordaland fylkeskommune.

Klimavisjon

Hovudmål 2 i Regional Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 er «Klima og miljø som premiss for samfunnsutvikling» med strategi 2.1: «Vestland skal vere ein pådrivar for klimaomstilling og nullutslepp.»

Relaterte løsninger