Statsforvaltaren i Vestland

Statsforvaltaren representerer staten og følger opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Vi er et viktig bindeledd mellom kommuner og sentrale myndigheter og utfører forvaltningsoppgaver på vegne av direktorat og departement. Statsforvaltaren kontrollerer kommunenes og andres virksomhet, og er klageinstans for kommunale vedtak. Vi har fagkunnskap og lokal kunnskap på viktige samfunnsområder og skal sørge for rettsikkerheten for den enkelte innbygger, virksomheter og organisasjoner ved å se til at grunnleggende prinsipper som likebehandling, likeverd, forutsigbarhet, uavhengighet, habilitet og rettferdighet blir ivaretatt i forvaltningen. Statsforvaltaren er administrativt underlagt Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Klimavisjon

Bidra til reduserte klimagassutslipp, klimaomstilling og utføre samfunnsoppdraget vårt som forvaltningsmyndighet, veileder og informasjonsformidler.

Relaterte løsninger