Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren er regjeringens og Stortingets representant i fylket. Vi får oppdrag fra 14 departementer og 10 direktorater. Vi har fire hovedmål: – Nasjonal politikk skal være kjent og settes i verk i fylket. – Statlig virksomhet i Rogaland skal være samordnet og legge til rette for gode helhetsløsninger. – Rettsikkerhet skal ivaretas på en enhetlig måte på tvers av embetet. – Statsforvalteren skal ta initiativ som er nødvendige og holde sentrale styringsmakter orientert om tilstanden i fylket og effekten av statlig politikk.

Klimavisjon

Klimavisjon for intern drift er å redusere klimautslipp som følge av kontorhold, innkjøpspolitikk og reiser, inkludert reise til jobb.