Statsbygg

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har som oppgave å sette i verk regjeringas bygge- og eiendomspolitikk. Vi har hovedkontor i Oslo og lokalkontor i Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Statsbygg har i underkant av 900 tilsette, og omtrent halvparten av disse jobber innen drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling. Statsbygg område vest forvalter ca. 500.000 m² bygninger i fylkene Rogaland og Vestland.. Området har ca. 60 ansatte som er spredt på eiendommene i regionen i tillegg til 20 ansatte på lokalkontoret i Bergen. Det er Statsbygg område vest, avdeling for drift og vedlikehold, som er medlem av Klimapartner Vestland.

Klimavisjon

I perioden 2019-2020 skal eiendommene redusere klimagassutslipp med minimum seks prosent. Statsbygg skal redusere eget energiforbruk og tilhørende klimagassfotavtrykk med seks prosent, og redusere utslipp fra persontransport. Sirkulærøkonomi: Forvaltningen og driften av eiendommene skal fremme ombruk og resirkulering, samt redusere miljøbelastningen knyttet til innkjøp. Statsbygg skal også redusere sitt eget ressursfotavtrykk relatert til arealbruk, innkjøp og avfall. Lokalmiljø: Statsbyggs eiendommer skal fremme miljøvennlig transport, hensynta behov for klimatilpasning og ivareta eller øke biologisk mangfold. Statsbyggs kontorer skal fremme miljøvennlig transport. Statsbyggs miljømål mot 2030: Redusere miljøfotavtrykket for staten. Levere nullutslippsbygg med ombruk eller gjenvinnbare materialer og produkter. En klimanøytral eiendomsportefølje. Vår interne virksomhet skal være et godt eksempel.

Relaterte løsninger