Overhalla Kommune

Overhalla kommune har 3884 innbyggere, og en forventer en vekst i kommende år. Alderssammensetningen viser at en har en forholdsvis ung befolkning, men at antall eldre vil øke vesentlig i kommende år. Kommunen sysselsetter 377 ansatte som fordeler seg på 298 årsverk.

Klimavisjon

Overhalla har en klima og miljøplan for 2014-2019 og det planlegges en revidering i løpet av 2021. Planen inneholder et handlingsprogram for miljøarbeidet. Overhalla kommune har valgt å fokusere på følgende vesentlige miljøaspekter: Energi, innkjøp og avfall, klimagassutslipp og naturmangfold.