Osterøy kommune

Osterøy kommune er Noregs største innlandsøy, har om lag 8100 innbyggjarar og ligg omkrinsa av Bergen, Vaksdal og Alver kommune. Tal årsverk er 606 pr mai 2020.

Klimavisjon

Kommunen skal rullere kommuneplanens samfunnsdel, der FNs berekraftsmål vert lagt til grunn for kommunen sine utviklingsmål. Klimatilpassing vert lagt til som eit viktig premiss i all planlegging i kommunen. Kommunen dreiar mot ei fossilfri drift mot 2030.

Relaterte løsninger