Nasjonalparken Næringshage

Nasjonalparken Næringshage AS er en del av Siva sitt næringshageprogram. Vi er med på å skape et levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene. Vi har som overordnet målsetning å skape et attraktivt utviklings- og kompetansemiljø i Oppdal og Rennebu. Vi legger til rette for, og støtter opp om de aktiviteter og prosjekter som springer ut fra bedriftene. Vi samarbeider tett med Oppdal og Rennebu kommune til det beste for hele regionen. Regionale planer fra Trøndelag fylkeskommune og nasjonale satsinger fra Kommunal- og regionaldepartementet, SIVA og Næringsdepartementet er lagt til grunn for virksomheten.

Klimavisjon

Virksomheten har som mål å innføre tiltak innen flere områder for et bedre klima. Vi har spesifikke mål innen områdene innkjøp, avfall, energi, transport og utslipp til luft og vann.