Levanger Kommune

Levanger kommune har 20.000 innbyggere. Det er mange sysselsatte i offentlig sektor, både kommune, sykehus og universitet. Levanger kommune har 1457 fast ansatte/1335 årsverk pr mars 2020.

Klimavisjon

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 har som mål at Levanger er et lavutslippssamfunn som tar vare på naturmangfoldet og tilpasses klimaendringene. I tillegg har planen en rekke strategier knyttet til klima og miljø som er førende for utvikling og drift, blant annet at kommunen skal gjennomføre all drift og utvikling med minst mulig klima- og miljøbelastning etter årlige klimabudsjett og -regnskap. Strategiene følges opp gjennom tiltak og oppdrag i handlings- og økonomiplan. Videre er de nasjonale målene for klima førende for kommunen. Det vil i 2022 bli utarbeidet en miljøpolicy for Levanger kommune som virksomhet. I denne inngår både klima og miljø.