Klima Østfold

Klima Østfold er samarbeidet mellom 12 Østfoldkommuner, Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken om innsatsen for å begrense klimaendringene. Vi jobber for å gjennomføre tiltak, bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge slik at alle kan bidra – det offentlige så vel som næringsliv og innbyggere.

Om Klima Østfold-samarbeidet

I Klima Østfold samarbeider kommunene om å gjennomføre tiltak for å oppnå egne vedtatte klimamål. Slik vil Klima Østfold også bidra til å nå de nasjonale målene om 30 % reduksjon innen 2020, og et karbonnøytralt Norge i 2030.

Det er beregnet at kommunene har virkemidler til å redusere utslippsnivået med ca. 20 %. Arbeidet til Klima Østfold er forankret i Fylkesplanen, kommunale klima- og energiplaner, og i kommuneplanene. Klima Østfold skal være et verktøy for å gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslipp eller energiforbruk.

Hvert år utarbeides det en regional handlingsplan med utgangspunkt i de kommunale klimaplanene.

Vi utarbeider også årlige klimaregnskap for hver kommune og for fylket (som virksomheter). Dette vil gi oss et felles sammenligningsgrunnlag og utgangspunkt for å måle resultater over tid i oppfølgingen av klimaplanene.

Klima Østfold er ikke en erstatning for kommunalt klima- og energiarbeid, men en styrking av arbeidet, og ekstra ressurs for kommunene. En sammenligningsstudie er gjennomført på alle kommunale Klima- og energiplaner. Oppsummert går følgende områder igjen i de fleste planer. Tiltak er spesifisert videre i den årlige handlingsplanen til Klima Østfold.

Les mer om Klima Østfold her.

Relaterte løsninger