Helse Bergen

Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen, er ett av fem lokale helseforetak på Vestlandet som er eid av det regionale foretaket Helse Vest RHF. Sykehuset har ca.12 000 ansatte som hver dag har som mål å gi best mulig behandling og pleie til pasientene. Hvert år har Helse Bergen nærmere 900 000 pasientmøter.

Klimavisjon

Miljøledelse er en del av HMS-systemet og en integrert del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet. Vi skal kontinuerlig arbeide for miljø- og klimaforbedringer av sykehusdriften, ved å: – arbeide aktivt innenfor de områdene som gir størst miljøgevinster – informere og mobilisere medarbeidere og samarbeidspartnere til miljøansvarlig adferd – sette strengere miljøkrav enn myndighetenes minimumskrav der det er teknisk og økonomisk mulig, og følge opp samsvarskravene fra interessepartene – ta i bruk tekniske og organisatoriske løsninger som er positive for det ytre miljø – sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter opp om organisasjonens miljøpolitikk

Relaterte løsninger