Geminor

Geminor er et av Nord-Europas ledende selskaper innen levering av ulike typer avfall til resirkulering og energigjenvinning. Geminor har 80 ansatte fordelt på hovedkontoret på Karmøy, samt avdelinger både i Storbritannia, Finland, Danmark, Sverige, Tyskland, Italia, Frankrike og Polen. I tillegg til disse kontorene har de også rundt 15 såkalte HUB-er situert i flere land hvor avfall kan mellomlagres og behandles før det leveres til sluttbehandling.

Klimavisjon

Geminor ønsker å være den foretrukne samarbeidspartneren til leverandører av avfall, og sammen med disse utvikle markedets beste og mest miljøvennlige løsninger for energi- og materialgjenvinning. Geminor setter sine klimamål i henhold til FNs bærekraftsmål samt nasjonale og internasjonale føringer. Selskapet har utarbeidet en miljørapport med fokus på CO2-utslipp siden 2016. Denne er under kontinuerlig videreutvikling, og baserer seg på robust datainnsamling, samt GRI og GHG protokollens prinsipper. Vår visjon er å kunne anpasse alle våre prosjekter i henhold til miljø- og utslipps hensyn. Frem mot 2025 har vi mål om å øke andel materialgjenvinning til 25% på gruppenivå med fokus på trevirke, papp/papir og plast. Vi har også ambisjoner om å utvikle avfall med lavere fossilandel til bruk i forbrenning.