ENTRA

Entras forretningsidé er å utvikle, leie ut og forvalte attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Selskapets forretningsstrategi er å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i bransjen. Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. Vi har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Bergen og Trondheim. Entras eiendomsportefølje har en markedsverdi på 45 milliarder kroner. Vi eier og drifter ca. 1,3 millioner m2 i 92 eiendommer. I Bergen har Entra 11 ansatte, og eier og drifter flere store bygg som Media City Bergen, Allehelgensgate 6, Nonnesetergate 4 og Kaigaten 9. Entra skal bidra til å utvikle byen til glede for de som bor og jobber der. Vi har som mål å bidra til å skape byområder i våre strategiske satsningsområder som er attraktive, inkluderende og tilgjengelige for innbyggerne: • Ved nye prosjekter og bygninger står byutvikling, miljø og hyggelig atmosfære sentralt i planleggingen. • Ved rehabilitering av eksisterende bygg arbeider vi både ut fra bevarings- og fornyingsperspektiv. • Entra er en viktig pådriver for at det i byområdene tilrettelegges for effektiv utvikling av kollektivtilbud og økt tilrettelegging for syklister og fotgjengere. • Kulturminneverdiene i Entras bygninger ivaretas i samsvar med gjeldende lover og regler. • Entra har god dialog med samarbeidspartnere og konkurrenter i områdene hvor det arbeides med byutvikling. • Vi er opptatt av lokalmiljøet og involverer naboer, lokalpolitikere og andre som bor eller arbeider i konsernets byutviklingsområder i forbindelse med nybygg og rehabiliteringer. Involveringen kan dreie seg om nabomøter, nabobrev, folkemøter, informasjon til lokalpresse og én til én dialog med utvalgte målgrupper.

Klimavisjon

Entra har som målsetning å være miljøledende i bransjen og bidra til å redusere bransjens miljøbelastning. Bygg står for ca. 40 % av verdens energiforbruk. Ved å redusere energiforbruket kan bransjen gå fra å være en stor del av utfordringen til å bli en del av løsningen. Energiforbruk er den viktigste faktoren i miljøbelastningen fra næringsbygg. Energiforbruk står for 94 % av Entras samlede karbonfotavtrykk, og i flere år har Entra jobbet systematisk for å redusere energiforbruket i sin eiendomsportefølje. I 2015 var energiforbruket i Entras eiendomsportefølje på 155 kWh/kvm. Til sammenligning viser energitall fra Enova at det gjennomsnittlige energiforbruket i bransjen var på 212 kWh/kvm i 2014. Miljøkrav til leverandører Entra krever i sine avtaleforhold at viktige leverandører skal være miljøsertifisert eller ha en etablert miljøstrategi. De leverandører som ikke har dette forplikter seg til å etablere en miljøstrategi innen seks måneder fra begynnelsen av et avtaleforhold. Entra vurderer løpende avvikling av leverandørforhold der dette kravet ikke tilfredsstilles.

Relaterte løsninger