Agder Renovasjon IKS

Agder Renovasjon IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Arendal, Froland og Grimstad. Formålet med selskapet er å løse eierkommunenes oppgaver innen avfallshåndtering på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte, og samtidig bidra til økt miljøbevissthet blant innbyggerne. Vi har ansvar for innsamling, mottak og behandling av avfall og slam. Selskapet har deponi i Heftingsdalen (delvis nedlagt), hvor det også er anlegg for kompostering av matavfall, kverning av treavfall, slambehandling, sikkerhetsmakulering og anlegg for pressing av plast, papir og papp. Det drives også en Gjenbruksbutikk i Heftingsdalen. Agder Renovasjon IKS har 2 mottaksanlegg. Disse ligger i Heftingsdalen i Arendal og på Østerhus i Grimstad. Administrasjonen er samlokalisert med anleggsdriften i Heftingsdalen.