– På tide å fase ut fossil gass!

I år kom forbudet mot fyringsolje i oppvarming av bygg. Neste steg på veien bør være en utfasing av fossilgass. Klimapartnere deltar nå i et prosjekt for å kartlegge den regionale bruken av gassanlegg til oppvarming.

Første januar trådte forbudet mot bruk av fyringsolje i oppvarming av bygg i kraft. For neste steg på veien mot et fossilfritt næringsliv er det nå naturlig å se på utfasing av fossilgass innen 2030. Zero har nylig tatt til ordet for dette fokuset.

– I Klimapartnere utfordres alle våre partnere om å bli fossilfri innen 2030. Ved årskiftet kom forbudet mot fyringsolje og da er det naturlige neste steget å erstatte bruk av fossil gass til oppvarming av egne bygg og i prosess med fornybar energi i god tid før 2030 og før et eventuelt forbud kommer, sier leder i Klimapartnere Vestland, Helene Frihammer.

Kartlegger regional bruk av gass

Miljødirektoratet og NVE har kartlagt bruk av fossil gass til oppvarming av bygninger, og estimert hvilket klimagassutslipp det kartlagte forbruket medfører. Deres rapport kan leses her. Rapporten bygger på en kartlegging i regi av Norsk Energi (2019): «Kartlegging: Bruk av gass til oppvarming.».

Nå deltar Klimapartnere Vestland sammen med Entro og Bergen kommune i et prosjekt, ledet av bGreen, for å kartlegge bruken av gassanlegg i Bergensregionen. Torsdag deltok vesentlige partnere og virksomheter i et arbeidsmøte for å sette fokus på dette.

bGreen har gjennom prosjektet kartlagt bruk av fossil gass til oppvarming av bygninger i Vestland og estimert hvilke klimagassutslipp det kartlagte forbruket medfører. Entro la i møtet frem alternative fossilfrie oppvarmingsløsninger for bygg, tilgjengelighet, og kostnader ved å skifte fra gass til andre løsninger. Til slutt var det også en gjennomgang av ulike støtteordninger for utfasing, der særlig forprosjektstøtte fra Enova ble trakt frem som viktig å søke om nå.

– Vi håper at møtet inspirerer flere til å søke fossilfrie alternativer til fossilgass i oppvarmingen av sine bygg, og at næringslivet i Vestland kan være i front også på dette området, avslutter Frihammer.

Fremgangsmåten vil også være aktuelt i andre regioner og fylker i landet.

Ferdigstilt rapport fra kartleggingen finner du her:

kartlegging av gassforbrukere i bergen