Om oss

Klimapartnere er regionale partnerskap mellom offentlige og private virksomheter. Vi går i front sammen for å finne klimavennlige løsninger. Resultatene skaper vi i felleskap, ved å dele kunnskap og sette fokus på utfordringer og løsninger.

Vi sikrer grønn verdiskaping og vekst ved å samarbeide på tvers av private og offentlige bransjer og sektorer. Resultatene synliggjøres årlig i publiserte klimaregnskap. Klimapartnere kan blant annet vise til svært gode resultater for utslippsreduksjon.

Vi vet at dialog og problemløsning på tvers av bransjer og sektorer øker endringstakten og verdiskapingen. Derfor skaper vi effektive møteplasser for å synliggjøre beste praksis-eksempler og dele kunnskap.

Klimapartnere ble etablert i Arendal i 2009. De siste årene er det kommet til partnerskap i mange flere regioner, og målet er å bli landsdekkende  Hvert regionskontor har regionalt fokus og er selvstendig, men alle arbeider etter samme metode og overordnede strategi. I tillegg samarbeider vi på tvers i landet for å optimalisere verdien av partnerskapet.

Metoden

I Klimapartnere jobber hver enkelt partner med miljøstyring og kutt i klimagassutslipp fra egen virksomhet. I tillegg jobber vi sammen for å sikre grønn verdiskaping og vekst.

Virksomheten og regionskontoret inngår en partneravtale der partene har ulike forpliktelser:

Partnerne forplikter seg til:

 • Topplederforankring. Klimaarbeidet må være forankret i toppledelsen, og disse må jevnlig delta aktivt i dette arbeidet.
 • Miljøsertifisering. (Miljøfyrtårn, ISO eller lignende.) Eventuelt oppstart av sertifiseringsprosessen innen et år etter inngått avtale.
 • Systematisk miljøstyring i virksomheten. (Utvikling av produkter eller tjenester med fokus på å redusere utslipp.)
 • Utarbeidelse av årlig klimaregnskap i samarbeid med Klimapartnere, med mål om  å få oversikt over utslippene og sikre en handlingsplan for å redusere disse.
 • Kontingent som betales regionsvis.

I tillegg utfordrer vi alle Klimapartnere til å:

 • Bli fossilfri innen 2030 (direkte klimautslipp).
 • Forankre forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i virksomhetens ledelse.
 • Etablere minst ett fyrtårnprosjekt for reduksjon av klimautslipp eller grønn næringsutvikling.

Klimapartnere på sin side vil bidra systematisk til:

 • Partnerskap og samarbeid blant Klimapartnerne i Norge, på tvers av bransjer og sektorer, fag og funksjon og offentlig og privat.
 • Bistand til sertifisering: Råd, bistand og kobling til kompetansemiljø.
 • Klimaregnskap. Fagmiljø bistår med innhenting og sammenstilling av data.
 • Tilgang til kunnskap og kompetanse innen grønn forretningsutvikling, klimarisiko og muligheter.
 • Problemløsing for økt omstillingstempo. For eksempel fjerne barrierer for omstillingsarbeid og synliggjøre grønne løsninger.
 • Effektive arenaer og kunnskapsdeling. Toppledersamlinger og seminarer. Kultur for deling og dialog.

Resultater

Klimapartnere kan vise til svært gode resultater for utslippsreduksjon som du kan finne i våre publiserte årlige klimaregnskap.
Du vil også finne mange beste praksis-eksempel på grønn næringsutvikling på våre nettsider.

Organisering og finansiering

Klimapartnere er organisert som selvstendige prosjekter i hver region og eies av de respektive fylkeskommunene. Hver region har egen leder og styringsgruppe med representanter fra partnerne i regionen. I tillegg er det en regionskoordinator som hjelper nye regioner i gang.

Klimapartnere finansieres delvis via tilskudd fra fylkeskommune, og delvis via kontingent for partnerskap. Årlig kontingent for en virksomhet er på mellom 10 og 50 000 kroner, fastsatt ut fra antall ansatte. Ta gjerne kontakt med din regionsleder for mer informasjon om finansieringen. I tillegg henter vi ut prosjektmidler. De siste årene har vi fått Klimasats-midler både til det nasjonale arbeidet og for enkeltregioner.

I de fleste regionene har leder en 100 % stilling, i noen regioner 50 %. I Agder er det i tillegg en 50 % rådgiverstilling tilknyttet Klimapartnere. Alle nye nettverk har til nå fått oppstartsstøtte på 250 000 kroner gjennom klimasatsmidler fra miljødirektoratet. Midler herfra har også gjort det mulig å opprettholde en nasjonal regionkoordinator som hjelper nye regioner med etableringen av nye nettverk.

Bli partner

1

ta kontakt med leder for Klimapartner i din region

2

avklar og sikre forankring internt

3

signer partneravtale