Om oss

Klimapartnere er partnerskap mellom offentlige og private virksomheter. Vi går i front for å finne klimavennlige løsninger, som sikrer grønn næringsutvikling. Dette for å sikre et bærekraftig samfunn. Resultatene skaper vi i felleskap ved å dele kunnskap og sette fokus på utfordringer og løsninger.

Samarbeid er suksesskriteriet for vår verdiskaping. Våre partnere samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag for å sikre et godt beslutningsgrunnlag når problemstillinger skal utfordres og løsninger velges. Resultatene synliggjøres i det årlige i klimaregnskapet, hvor vi kan vise til svært gode resultater for redusert klimautslipp.

Dialog og samhandling på tvers øker også endringstakten og evnen til å finne fremtidsrettede løsninger. Vårt fokus er derfor å skape gode og effektive møteplasser for å dele kunnskap og gode og dårlige erfaringer.

Klimapartnere ble etablert i Arendal i 2009. Siden den gang har Klimapartnere sprett seg til store deler av landet. Målet er å bli landsdekkende. Hvert regionskontor har regionalt fokus og er selvstendig, men alle arbeider etter samme metode og overordnede strategi. I tillegg samarbeider vi på tvers i landet for å optimalisere verdien av partnerskapet.

Metoden

I Klimapartnere jobber hver enkelt partner med å kutte klimagassutslipp fra egen virksomhet. I tillegg jobber vi sammen for å finne løsninger for grønn verdiskaping og vekst.

En virksomhets inngåelse av partneravtale med Klimapartnere forplikter.

Partnere forplikter seg til å:

 • Forankre klimaarbeidet i toppledelsen, hvor det kreves aktiv og jevnlig deltagelse i arbeidet
 • Miljøsertifiseres som Miljøfyrtårn, ISO eller lignende. Oppstart av sertifiseringsprosess må skje innen et år etter inngått avtale
 • Systematisk miljøstyring i virksomheten. Diverse utvikle produkter eller tjenester med fokus på å redusere utslipp
 • Utarbeide årlig klimaregnskap, i samarbeid med Klimapartnere, med mål om å få oversikt over utslippene og sikre en handlingsplan for å redusere disse
 • Betale kontingent regionsvis

I tillegg utfordrer vi alle klimapartnere til å:

 • Bli fossilfri innen 2030 (direkte klimautslipp)
 • Forankre forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i virksomhetens ledelse
 • Etablere minst ett fyrtårnprosjekt for å redusere klimautslipp og sikre grønn næringsutvikling

Klimapartnere vil på sin side bidra systematisk til:

 • Samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av bransjer, sektorer, fag og funksjoner
 • Bistand til sertifisering ved å koble kompetansemiljø og gi råd
 • Innhenting og sammenstilling av data til klimaregnskap
 • Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring innen grønn forretningsutvikling, klimarisiko og muligheter
 • Problemløsing for økt omstillingstempo ved å utfordre barrierer for omstilling og synliggjøre løsninger
 • Effektive møteplasser for kunnskapsdeling og idemyldring, blant annet gjennom toppledersamlinger og seminarer.
 • Bygge kultur for kunnskapsdeling og dialog

Resultater

Klimapartnere kan vise til svært gode resultater for utslippsreduksjon som du kan finne i våre årlige publiserte klimaregnskap. Du vil også finne mange beste praksis-eksempler på grønn næringsutvikling på våre nettsider.

Organisering og finansiering

Klimapartnere er organisert som selvstendige prosjekter i hver region og eies av de respektive fylkeskommunene. Hver region har egen leder og styringsgruppe med representanter fra partnerne i regionen. I tillegg er det en regionskoordinator som hjelper nye regioner igang.

Klimapartnere finansieres delvis via tilskudd fra fylkeskommune og delvis via kontingent fra partnere. Årlig kontingent for en virksomhet er på mellom 10 og 50 000 kroner avhengig av antall ansatte. I tillegg henter vi ut prosjektmidler. De siste årene har vi fått Klimasatsmidler både til det nasjonale arbeidet og for enkeltregioner. Ta kontakt med din region for mer informasjon.

I de fleste regionene har leder en 100 % stilling, i noen regioner 50 %. Alle nye nettverk har til nå fått oppstartsstøtte på 250 000 kroner gjennom klimasatsmidler fra miljødirektoratet. Midler herfra har også gjort det mulig å opprettholde en nasjonal regions koordinator, plassert på Vestland, som hjelper med etablering av nye nettverk i nye regioner.

Bli partner

1

Kontakt Klimapartnere for din region

2

Skap forankring internt

3

Signer partneravtale med oss