Om oss

Klimapartnere er et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter og ble etablert i Arendal i 2009. Siden den gang har Klimapartnere etablert seg landet over, der hver region er selvstendig med et lokalt fokus.

Alle våre regioner arbeider etter samme metode og overordnede strategi, og samarbeider på tvers i landet for å optimalisere verdien av partnerskapet.

Samhandling og dialog er suksesskriteriet for vår verdiskaping der våre partnere samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag for å dele kunnskap og finne fremtidsrettede løsninger.

Sammen går vi i front for å finne klimavennlige løsninger som bidrar til grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Gode og effektive møteplasser skaper vi sammen for å dele kunnskap og erfaringer.

Hvert regionskontor har regionalt fokus og jobber med selvstendige prosjekter i sin region, og eies av de respektive fylkeskommunene. Hver region har egen leder og styringsgruppe med partnere fra regionen.

Klimapartnere finansieres delvis via tilskudd fra fylkeskommunen og delvis via kontingent fra partnere. I tillegg henter vi ut prosjektmidler. De siste årene har vi fått Klimasatsmidler både til det nasjonale arbeidet og for enkeltregioner.

Arbeidsmetode

Klimapartnerne jobber for å redusere egne klimagassutslipp og jobber sammen for grønn samfunns- og næringsutvikling.

Inngåelse av partneravtale forplikter deg til å:

 • Forankre klimaarbeidet i toppledelsen
 • Arbeide systematisk med miljøstyring
 • Gjennomføre årlig klimaregnskap
 • Betale årlig kontingent

I tillegg utfordrer vi alle klimapartnere til å:

 • Bli fossilfri innen 2030 (direkte klimautslipp)
 • Forankre forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i virksomhetens ledelse
 • Etablere minst ett fyrtårnprosjekt for å redusere klimautslipp og sikre grønn næringsutvikling

Klimapartnere vil bidra til å:

 • Skape effektive møteplasser for dialog, samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av bransjer, sektorer og fag.
 • Innhente og sammenstille data til klimaregnskap
 • Øke kunnskap om grønn forretningsutvikling og klimarisiko
 • Være en koblingsboks for problemløsing og bidra til etablering av fyrtårnprosjekter i og mellom virksomheter

Klimapartnere kan vise til svært gode resultater for utslippsreduksjon gjennom klimaregnskap og gjennom våre partneres grønne forretningsideer og beste praksis.

Bli partner

1

Kontakt Klimapartnere for din region

2

Skap forankring internt

3

Signer partneravtale med oss