Utfasing av gass i bygg

Ved inngangen til 2020 ble forbudet mot bruk av oljefyr satt i kraft. Det er likevel betydelige mengder gass som fremdeles blir benyttet til oppvarming og i produksjon. I Bergen jobbes det nå for å fase ut all bruk av gass så raskt som mulig.

Foto: Shutterstock

Bergen kommune har sammen med selskapet bGreen, og i samarbeid med Klimapartnere Vestland satt i gang et prosjekt for å kartlegge bruk av gass i den geografisk regionen og se på mulighetene for å erstatte bruken med fornybar energi. Alle virksomheter med identifisert bruk av gass i egne bygg vil få tilbud om et møte for gjennomgang av mulige, alternative løsninger. Det vil også oppfordres til å etablere egne prosjekt for å fase ut fossil gass og søke støtte til dette om nødvendig. Et av de største utslippspunktene for bruk av gass i Bergen, befinner seg til eksempel på Haukeland sykehus.

Å fase ut bruken av gass vil være helt i tråd med Bergen kommune sin strategi om fossilfri by innen 2030 og Vestland fylke sitt mål om nullutslippsregion innen 2030, samt at Klimapartnere utfordrer alle sine partnere om å bli fossilfri innen 2030.

Forbudet mot bruk av fyringsolje kom ved årsskiftet i januar 2020. Det er ikke utenkelig at et forbud mot gass til oppvarming av bygg også kommer snarlig.