Studenter med rapport om grønne offentlige anskaffelser

Klimapartnere Rogaland har, i samarbeid med Universitetet i Stavanger, engasjert tre studenter som praktikanter denne høsten. De har arbeidet med å akselerere omstillingen til grønne offentlige anskaffelser, og å lokalisere flaskehalser og hindre på veien. Funn og læringer i prosjektet deles med DFØ og blir et viktig bidrag til det nasjonale leverandørutviklingsprogrammet.

Foto: Klimapartnere 

Etter sommeren fikk tre studenter en ganske stor og tøff oppgave fra Leder i Klimapartnere Rogaland, Christian Herheim. Oppgaven gikk ut på å kartlegge utfordringene vi står ovenfor innen grønne offentlige anskaffelser. Hvilke utfordringer har henholdsvis leverandørene og kommunene som innkjøpere?

Praktikantteamet som står bak rapporten er Frits Kverneland, Syahiza Radzi og Rebekka Stumpf, alle studenter ved studiet Energi, miljø og samfunn ved UiS.

Prosjektet deles inn i tre faser: datainnsamling, dataanalyse og lokalisering av løsninger. Etter et tyvetalls intervjuer med aktører fra både offentlig og privat sektor kom praktikantene frem til at kompetanse, kommunikasjon og håndhevelse av grønne kriterier i anskaffelser er de største utfordringene regionen står ovenfor. Fellesnevneren til alle de tre utfordringene er ledelse i kommuneadministrasjonen, hvor administrasjonen er avhengig av støtte fra ledelsen for å legitimere og rettferdiggjøre bruk av grønne krav og kriterier i anskaffelsene sine.

Som en del av løsningen har studentene samarbeidet med Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring (DFØ). Sammen har de arrangert workshops om grønne anskaffelser for kommuner i Rogaland. Workshopene har resultert i en mer aktiv rolle for DFØ rettet mot lokal involvering i anskaffelsesavdelingene, hvor de blant annet skal opprette regionale innsatsteam som vil være ansvarlig for å følge opp kommuner. Gjennom dette skal kommuner få et bedre kompetansegrunnlag for å stille grønne krav og kriterier, samt for å følge opp disse. I tillegg er fokuset i workshopene basert på eksisterende innkjøpssamarbeid, og vil bidra til å styrke disse samarbeidene.

I tillegg satte praktikantene sammen en oversikt over konkrete muligheter og hindre relatert til omstillingen. Disse er rangert etter hvor viktige de er for omstillingens fremdrift.

De mest alvorlige hindrene for omstillingen er relatert til manglende kommunikasjon mellom offentlige innkjøpere og markedet, og at kravene ikke samsvarer med hva markedet har å tilby. Ledelse og beskyttelse av mindre, lokale bedrifter er også potensielle hindre. I rapporten er det listet opp mulige løsninger på disse truslene, og også hvilke aktører som kan bidra med å utføre løsningene.

Det finnes også mange muligheter knyttet til omstillingen, deriblant en generell vilje blant kommuner til å stille grønne krav og kriterier. Den generelle oppfatningen etter samtaler med aktører fra en rekke ulike kommuner er at spørsmålet som regel er hvordan kan man gjennomføre en grønn anskaffelse – ikke hvorfor en bør gjøre det. Den største utfordringen til dette er å kunne rettferdiggjøre en eventuell høyere investeringskostnad for en anskaffelse – her vil forankring i ledelsen være avgjørende. Innkjøpssamarbeid og dialog med markedet vil også være viktig. Her vil DFØ og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) være sentrale aktører som kan koble sammen offentlig og privat sektor.

 

Relaterte løsninger