Returkraft brenner for miljøet og fanger snart CO2!

Foto: Jon Petter Thorsen, Aptum

Returkraft er et energigjenvinningsanlegg på Langemyr, nord for Kristiansand sentrum. Anlegget ble satt i drift våren 2010.

 

Anlegget mottar restavfall fra 20 kommuner i Agder og 3 i Telemark, i tillegg til avfall fra næring. Hvert år forbrennes ca. 130.000 tonn avfall og energien i restavfallet omformes til strøm (95 GWh/år) og fjernvarme (120 GWh/år).

 

Returkraft er opptatt av materialgjenvinning og gjenbruk, og understreker at målet med den sirkulære økonomien er å holde ressursene i omløp så lenge som mulig.

I overskuelig framtid vil det imidlertid finnes stoffer, som man av ulike årsaker, ønsker å ta ut av kretsløpet. Når disse forbrennes, frigjøres store mengder CO2. Ansvaret for disse utslippene må bæres av alle som produserer avfall, men Returkraft er bevisst at utslippet rent faktisk skjer hos dem, og har derfor satt CO2-fangst på dagsorden.

I mai i år fikk Returkraft tilsagn om inntil 3,75 millioner kroner i støtte til å utrede logistikkdelen av et CO2-fangst-prosjekt. Parallelt med dette, og i samarbeid med Eyde-klyngen, utredes ulike løsninger for selve fangstdelen.

 

«Støtten gjør det det mulig å sette fart på utredningsarbeidet, og forhåpentlig komme i posisjon til å etablere et fullskala-anlegg for fangst av CO2

 – Administrerende direktør ved Returkraft, Odd Terje Døvik

Tilknyttede partnere