Operasjon Nullutslepp 2030 – Vestland

Vestland fylke har vedtatt Norges mest ambisøse mål: Nullutslepp innan 2030. For å fjerne alle direkte, fossile utslepp frå det geografiske fylket i løpet av det neste tiåret, trengs alle kommuner, verksemder og privatpersonar med på laget! Kommune etter kommune i Vestland lanserer no mål om Nullutslepp innan 2030 i tråd med fylket og Klimapartnere er sjølvsagt i front som pådrivarar.

Foto: Klimapartnere

Vestland fylke har vedtatt mål om nullutslepp 2030 for heile det geografiske fylket! Dette er ein historisk ambisjon som setter ei svært tydeleg retning; å fjerne alle direkte utslepp frå fylket.

Skal ein få til dette, vil alle kommunar, industri, verksemder og privatpersonar trengs på dekk. Klimapartnere Vestland skal sjølvsagt gå i front og utfordrar alle partnere om i sette seg mål i tråd med ambisjonane til fylket.

Kommuner med mål om nullutslepp 2030

Fylkesordførar og -varaordførar vil framover samle alle ordførar i Vestland til mobilisering for nullutslepp 2030. Fleire og fleire kommunar har allereie sett seg eller er i ferd med å sette seg mål klimamål i tråd med fylket.

Klimameny

Det er også utarbeid ein eigen klimameny som skal hjelpe kommunar i si klimaplanlegging med nullutslepssmålsetting. Verktøyet er utarbeida av seksjon for Strategisk utvikling og digitalisering hjå fylkeskommunen i samarbeid med Klimapartnere Vestland.

Hvorfor er dette viktig?

Fylkeskommunane er viktige premissleverandørar for næringslivet i regionen. Når fylkeskommunen sett seg høge ambisjoner legg dette til rette for omstilling i heile regionen. For å nå måla Vestland har satt seg må alle aktørar i regionen tas med i arbeidet. Således kan målsettinga sjåast på som ein marsjordre for heile regionen.

 

Tilknyttede partnere