Klimakost, et verktøy for miljøstyring

Med verktøyet Klimakost tilbyr Asplan Viak offentlige og private kunder å utarbeide egne klimafotavtrykk og grønne innkjøpsstrategier.

Foto: Klimapartnere

Klimakost gjør det mulig å kartlegge hvilke typer anskaffelser som forårsaker størst utslipp, blant annet ved bruk av øko0omiske innsatsfaktorer, inkludert indirekte utslipp knyttet til innkjøp fra underleverandører.

Tallene viser klimarådgivere og innkjøpspersoner hvilke innsatsfaktorer som bidrar mest til klimafotavtrykket, inkludert hvilke tjenesteområder som bruker de aktuelle innsatsfaktorene. Oversikten gjør det enkelt å rette tiltak og grønne innkjøpsstrategier mot de varegruppene og tjenesteområdene som er viktigst, samt hindre bruk av store ressurser på områder med mindre betydning.

Klimapartnere bruker i dag en videreutviklet visuell fremstilling av klimakost som verktøy for klimaregnskap for regionene.

Tilknyttede partnere