Grønn campus på Nord Universitet

Grønn campus Nord arbeider med å gjøre universitet mer klimavennlig og har som hovedmål å gjøre universitetet klimanøytral innen 2030

Foto: nord.no

 

Ambisjonen for prosjektet har vært å gjøre Nord universitet klimanøytralt innen 2030 og med en grønnere og mer levende campus. En annen ambisjon har vært å synliggjøre og styrke klima, miljø og bærekraftsperspektiver i forskningen på universitetet, så vel som innenfor innovasjon og entreprenørskap og ikke minst i utdanningsprogrammene. Mulighetene for nye tverrfaglige satsinger og ideer både innenfor forskning, innovasjon og studieprogrammer har også vært en sentral ambisjon i prosjektet. I tillegg har samskaping og samarbeid med andre aktører rundt miljø, klima og bærekraft stått sentralt.

Pilotprosjektet valgte derfor å dele den grønne omstillingen av Nord universitet inn i 6 områder:

  1. Eget klimafotavtrykk
  2. Grønne områder og aktiviteter
  3. Forskning
  4. Utdanning
  5. Entreprenørskap og innovasjon
  6. Samfunnsansvar

 

Pilotprosjektet som strekker seg fra november 2019 til desember 2020 har omfattet alle de seks områdene. Kartlegging av dagens situasjonsbilde, miljø og bærekraftsaktiviteter og etablering av samarbeid på tvers innad på universitetet og også mellom Nord universitet og eksterne aktører ble særlig vektlagt.

 

Kartleggingen har foregått på fire ulike områder:

  • a) klimaregnskap
  • b) omfattende spørreundersøkelse blant alle våre studenter og ansatte omkring kunnskap, holdninger og adferd knyttet til klima, miljø og bærekraft
  • c) kartlegging av utdanningsprogram og emner innenfor denne tematikken
  • d) kartlegging av forskningsprosjekter hvor klima, miljø og bærekraft er sentrale tema.

«Nord universitet er det første universitetet i Norge som har hatt en slik helhetlig og «bottum up» tilnærming til bærekraft og systematisk kartlegging av dette. Flere andre universitet har derfor fattet interesse for vårt arbeid.» Sier prosjektleder, Førsteamanuensis Tanja Ellingsen

På utdanningssiden er det videre startet en dialog omkring et mulig tverrfakultært bærekraftsprogram og på forskningssiden er det sendt flere søknader bl.a.: med andre universitet angående bruk av energi i bygg, sammen med kommunene i Nordland rundt smart by tenkning samt sosial bærekraft for å nevne noe.

 

Både 2019 og 2020 har inneholdt en rekke «grønne aktiviteter» bl.a en rekke «Grønsj’er» som er en grønn forskningslunch-serie hvor også eksterne interessenter deltar, debatter på studentersamfunnet, luftfartsmuseet og Nord universitet hvor klima og miljø har stått sentralt. Det har også blitt arrangert klesbyttedag, strandryddedag og ideworkshop omkring plast i forbindelse med TV-aksjonen 2020: En verden av muligheter. «Interessen og engasjementet rundt pilotprosjektet har vært stor, både fra studenter og ansatte og andre aktører.» fastslår Tanja.

 

Grønn campus Nord har også arbeidet på tvers av fakultetene på Nord og opprettet en studentpris for beste masteroppgave innenfor miljø og bærekraft for 2020, som nylig ble delt ut. I tillegg har vi arrangert bærekraftsworkshop sammen med Bodø kommune, Bodø Glimt og næringslivet gjennom Action Now programmet hvor vi  fikk besøk av kommunal og moderniseringsministeren Nikolai Astrup.

I tillegg har vi månedlige møter med Bodø kommune, deltar på plan og strategisamling om bærekraft sammen med Nordland fylkeskommune, deltar jevnlig i Action Now nettverket, og er i kontakt med Klimapartnere Nordland og Kunnskapsparken samt ulike frivillige organisasjoner. Vårt fokus er på både miljømessig og sosial bærekraft.

I 2021 planlegges det i samarbeid med IRIS, Røde Kors, Bodø kommune mfl. en hel GJENBRUKSUKE. Foruten disse nettverkene er vi også med i nasjonale og internasjonale nettverk knyttet til temaet universitetenes rolle i det grønne skiftet og FNs 17 bærekraftsmål hvor vi planlegger legge fram våre resultater på en internasjonal konferanse i Sveits i 2021.

 

 

 

 

 

 

Tilknyttede partnere