Klimaregnskap

Universitetet i Agder

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

UiA sin strategi har en varighet fra 2016 til 2020. I denne har det ikke vært eksplisitte mål for klima og miljøarbeidet ved universitetet. I forbindelse med Plan 20 og utarbeidelse av ny strategi 2021- 2025 vil det bli lagt større vekt på både klima og miljø, men også FNs bærekraftsmål og hvordan UiA skal kunne bidra til disse på en god måte.

Det er et ønske om at det i 2020 også foreligger en klima- og miljøutviklingsplan for universitetet. Dette er som et ledd i å møte forventningene til både kunnskapsdepartementet (KD) og omgivelsene både når det gjelder kunnskap om egen virksomhet og mål for å bedre klimafotavtrykket. Det arbeides også fra KD sin side om å utrede muligheten for å innføre grønne indikatorer i universitetets- og høyskolesektoren. UiA er involvert i dette arbeidet. .

Det er allerede i planene for 2019 flagget en ambisjon om å arbeide mer
målrettet både i forhold til miljø- og klimatiltak, men også arbeide for å synliggjøre og legge til rette for arbeidet med FNs bærekraftsmål.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

UiA har en rekke studier som bidrar til at gode kandidater kommer ut i samfunnet med kunnskap som kan bidra til å etablere nye produkter, tjenester og prosesser for  å møte lavutslippssamfunnet. Dette gjelder innenfor flere fakulteter og studieprogrammer, blant annet inne eget studie innen fornybar energi og sirkulær økonomi. Det er også svært mye forsking som kan bidra til fremtidens løsninger. Ikke bare gjelder dette forskningen på UiA, men forskningen som skjer i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

Samlet klimaregnskap ?


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-