Klimaregnskap

Thon Hotel Arendal

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Thon Hotel Arendal er Miljøfyrtårnsertifisert og setter seg årlige Klima – og miljømål og handlingsplan som en del av sertifiseringen. Thon Hotel Arendal er også med i KuttMatsvinn2020 der målsettingen er å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020. Det overordnede målet er å bidra inn i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål 12.3 om å halvere matsvinnet innen 2030.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Thon Hotell Arendal tilbyr gjester et miljøsertifisert hotell med lav Klima- og miljøbelastning samt bærekraftig mat.

Gjennomførte tiltak 2018

Redusert matsvinn ved å videreselge overskuddsmat fra Buffetene via app Too Good To.

Planlagte tiltak 2019

Legge press på eier hvert år for at vi kun skal kjøpe fornybar energi.
Fortsette å jobbe for å nå målene med KuttMatsvinn2020.
Øke andelen kortreiste og økologiske produkter.
Behovsstyre områder mht varme og kjøling

Samlet klimaregnskap ?

SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-