Klimaregnskap

Sparebanken Sør

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Sparebanken Sør er i prosess med å bli Miljøfyrtårnsertifisert etter hovedkontormodellen. Og vil som en del av sertifiseringen sette seg årlige Klima – og miljømål innenfor temaene, innkjøp, energi, avfall og transport.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Sparebanken Sør tilbyr fra våren 2019 Grønne boliglån.

Gjennomførte tiltak 2018

Vedtatt et eget styringsdokument for bærekraftige kredittprosesser som gir føringer for bankens utlånsvirksomhet.

Planlagte tiltak 2019

Miljøfyrtårnsertifisering etter hovedkontorsmodellen.
Implementering av flere enøk tiltak ved renovering av hovedkontoret i Kristiansand.

Samlet klimaregnskap ?

Klimagassutslipp 2018

(lokasjonsbasert)

SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-