Klimaregnskap

Kristiansand kommune

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Kristiansand kommune slutter seg til Paris-avtalen,  med mål at klimagassutslippene skal reduseres med minst 40% innen 2030 og med 80 til 90 % innen 2050. Dette tas inn i Kommuneplanens samfunnsdel Kristiansand mot 2030. For å sikre måloppnåelse innfører kommunen et klimabudsjett som nytt styringsverktøy fra og med 2019. Dette arbeidet er under utvikling, og vil bli fulgt opp i de årlige miljø- og klimameldingene.

Klimabudsjettet dekker de direkte utslippene i Kristiansand, det vil si utslippene som oppstår innenfor kommunens grenser både fra kommunal virksomhet og fra andre aktører. Utslippene fra kommunal virksomhet (som dette klimaregnskapet omfatter) står for omtrent 1 % av de direkte utslippene. Kommunen som virksomhet vil være et godt forbilde og fortsette å redusere sine utslipp, samt tilrettelegge for utslippsreduksjon i Kristiansand.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Kommunen har vedvarende fokus på ENØK tiltak i kommunens egne bygg og Kristiansand eiendom har mottatt flere utmerkelser for dette arbeidet. Det er utarbeidet en ny Miljøstrategi for 2018 til 2021 for bygging og rehabilitering av bygg, med hovedfokus på ytterligere reduksjon av energi behovet i bygg, økt bruk av miljøvennlige materialer og redusert CO2-utslipp i byggefasen.

Kommunen har satset på å legge til rette for lading av elbiler både for private og egne tjenestebiler. I 2018 er det etablert 143 ladepunkter i regi av kommunen.

En miljø- og klimamelding som oppsummerer hvordan kommunen jobber med klima og miljø,  legges frem for bystyret hvert år. For mer informasjon kan du klikke deg inn her.

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

Kristiansand kommune utarbeider også et eget, mer detaljert klimaregnskap. Det er variasjon i faktorene som benyttes, så resultatene er ikke helt like.

Samlet klimaregnskap ?


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-