Klimaregnskap

CEMAsys.Com AS

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

CEMAsys har satt mål om 80% utslippsreduksjon fra basisår 2010 til 2030.
Inn mot 2050 vil utslippene våre gå mot null. Siden 2010 har CEMAsys redusert sine klimagassutslipp innen scope 1,2 og 3 med hele 70%.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

CEMAsys forretningside er å utvikle effektive nettskystjenester som skal bidra til at våre kunder både kan måle og følge opp sine klimagassutslipp. Gjennom bruk av CEMAsys klimamodul sørger våre kunder for å håndtere sine utslipp, måle effekten av tiltak og
sørge for å oppnå sine målsettinger på klimaområdet.

CEMAsys har siden starten i 2007 formidlet 1 million klimakvoter (tCO2 ekvivalenter) til selskaper som ønsker å kompensere for sine utslipp og våre kunder har dermed bidratt til bærekraftig utvikling og reduserte utslipp av klimagasser.

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

 

 

Samlet klimaregnskap ?

SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-