Klimaregnskap

Avfall Sør AS

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Avfall Sør er en miljøbedrift som leverer tjenester til innbyggerne i de fire eierkommunene. Tjenestene selskapet leverer skal sørge for at det er enkelt å levere avfall, bidra til å forhindre forsøpling, legge til rette for gjenvinning og for god utnyttelse både av energi- og materialressurser. Avfall Sør er blant annet opptatt av miljøriktige løsninger i egen drift, bransjeutvikling og kunnskap til barn og studenter. Avfall Sør skal drive renovasjonsvirksomhet på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte. Dette innebærer kontinuerlig arbeid med å legge til rette for økt aktivitet oppover i avfallspyramiden samtidig som kostnadene holdes på et riktig nivå.

Avfall Sør er Miljøfyrtårnsertifisert og setter seg årlige Klima – og miljømål med handlingsplan. I 2019 skal Avfall Sør ha fokus på revisjon av reisepolicien, for å unngå unødvendige flyreiser. I tillegg vil vi se spesielt på energibruken og anleggsmaskinene, for mulighetene for reduksjon.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Avfall Sør er en miljøbedrift som leverer tjenester til innbyggerne i de fire eierkommunene. Tjenestene selskapet leverer skal sørge for at det er enkelt å levere avfall, bidra til å forhindre forsøpling, legge til rette for gjenvinning og for god utnyttelse både av energi- og materialressurser.

Gjennomførte tiltak 2018

 

Planlagte tiltak 2019

 

Utslipp fra gamle deponi og fra innkjøpte transporttjenester er ikke inkludert i rapporteringen.

 

 

Samlet klimaregnskap ?

SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-