Klimaregnskap

Aust-Agder fylkeskommune

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Fylkeskommune styres politisk av fylkestinget. Hovedoppgaven er å drive videregående opplæring, kollektivtransport, drift og vedlikehold av fylkesveger og gang- og sykkelveier, tannhelsetjenester og kulturtilbud med bibliotek og enkeltarrangement. Fylkeskommunen er også en regional utviklingsaktør som påvirker samfunnsutviklingen som myndighetsorgan, og ved å legge til rette for næringsutvikling. Fylkeskommunen er en pådriver for bærekraftig samfunnsutvikling.

Fylkestinget i Aust-Agder vedtok i 2008, som landets første fylkeskommune, å være klimanøytral for egen virksomhet og har vært det siden 2009. Aust-Agder fylkeskommune skal i forhold til 2015 redusere utslippene av klimagasser knyttet til egen virksomhet med 45 % innen 2020 og 75 % innen 2030.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Aust-Agder Fylkeskommune utvikler en grønnere byggnæring i Agder gjennom krevende bestillinger i flere store byggeprosjekter. Vi bidrar til en mer klimavennlig transport sektor ved å teste ut og bevise problemfri bruk av biodrivstoff, utbygging av ladeinfrastruktur og ved å bestille utslippsfrie busser og forprosjekt om utslippsfri fergetransport. Et generelt bedre kollektivtilbud med økende passasjerantall er likevel kanskje det viktigste bidraget.

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak

Økningen i klimagassutslipp er knyttet til økt rutetilbud i regi av Agder kollektivtrafikk, samt rapportering av flyreiser som ikke var med i 2017. Aust-Agder fylkeskommune utarbeider et eget, mer detaljert klimaregnskap som man kan finne på deres nettsider.

Samlet klimaregnskap ?

Klimagassutslipp, utenom innkjøpte transporttjenester, 2018

Klimagassutslipp, utenom innkjøpte transporttjenester, 2018


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-