Klimaregnskap

Asplan Viak Agder

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Asplan Viak skal tilrettelegge for beste mulige miljøvennlige løsninger i oppdrag og i egen virksomhet. Asplan Viak skal kontinuerlig forbedre vårt ledelsessystem for miljø for derved å forbedre innsats og resultat. Asplan Viak skal øke kunnskapen og bevisstheten om miljøforhold blant medarbeiderne samt tilrettelegge for miljøvennlige løsninger både på individuelt og forretningsnivå. Asplan Viak skal ved innkjøp prioritere klima- og miljøvennlige produkter og tjenester. Der det er mulig skal Asplan Viak vurdere hva som er «miljøvennlig» ved å vurdere produkt og tjenester i et livsløpsperspektiv og med metoder som LCA/livsløpsanalyser. Asplan Viak skal overholde samsvarsforpliktelser, krav og forventninger fra interessepartnere. Asplan Viak skal aktivt publisere informasjon om miljøprogram og resultater.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Vega Scene er et kino- og teaterbygg sentralt i Oslo. Fasadene mot bygatene er gjort så transparente som mulig for å eksponere virksomheten mot bylivet og senke terskelen for deltakelse. Vega Scene blir Norges første BREEAM-sertifiserte kulturbygg. På Vegas blågrønne tak kan overvannet lagres i inntil 24 timer. Vannet på taket forsinkes og ledes gradvis direkte ut i Akerselva. På denne måten reduseres risikoen for oversvømmelser og flomskader, som er en stadig større utfordring som følge av mer ekstremvær. Asplan Viak har ansvar for arkitektur, energi og miljø, landskaps – og interiørarkitektur og samferdsel/vei. Overvannshåndteringen på
Vega Scene er kombinert med et grønt og helt unikt takprosjekt, der man blant annet skal undersøke hvordan Oslofjordens truede plantearter vil overleve i et tøft, urbant miljø som på taket av Vega Scene.

Asplan Viak gjennomfører klimakostanalyser av kommunale virksomheter i Norge med vårt eget utviklede verktøy Klimakost.

 

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

Samlet klimaregnskap ?

Klimagassutslipp 2018

(lokasjonsbasert)

SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-