Grønne tilskudd- og støtteordninger

Vi har her samlet en oversikt over tilskuddsordningene bedrifter, kommuner og andre kan søke på. Denne oversikten vil bli oppdatert forløpende.

Nasjonalt

PILOT-E

Målgruppe: Maritim transport og klimanøytral industri

Søknadsfrist: 16. september. 13.00

Ingen satt tilskuddsbegrensning

Pilot-E er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, som tar sikte på å støtte næringslivet i utvikling av løsninger for å få ned klimagassutslipp og bidra til mer effektiv energibruk i Norge og internasjonalt. Tema for årets tilskuddslysning er Maritim transport og klimanøytral industri. Det vil bli avholdt webseminarer 16. og 17. april hvor interesserte kan høre mer om utlysningen og gi innspill til konkretisering og innretning av de to utlysningene.

Les mer om utlysningen, søknadsprossess og webseminarer her

 

Enova

Enova har en rekke forskjellige støtteordninger. Vi har her trukket fram et utvalg. Oversikt over alle støtteordninger til bedrifter finner du her.  

 

Støtte til  kjøp av el-varebil

Målgruppe: Bedrifter som skal kjøpe ny varebil

Frist: Forløpende støtteordning

Søttegrense: Inntil 50.000

Enova gir støtte til kjøp av el-varebil på inntil 50.000 kroner. Søknaden må være sendt inn før varebilen er kjøpt. Etter at varebilen er kjøpt inn kan bedriften også søke støtte til lader.

Les mer om støtteordningen her

 

Fjernvarme og fjernkjøling

Målgruppe: Fjernvarmeselskaper
Frister: 1.februar, 4. mai (endret fra 1. april pga. korona-situasjonen), 1.august, 15. oktober.
Ingen satt støttegrense

Støtte kan gis til:

  • Nyetablering av produksjons- og distribusjonsanlegg for termisk energi som bidrar til varig redusert elektrisk effektuttak
  • Overføringsledninger fra et etablert fjernvarmenett til nye områder
  • Konvertering av fossil spisslast til fornybar, inkludert akkumulatortank, i eksisterende varmesentraler
  • Kapasitetsøkning av eksisterende varmesentraler, dersom formålet er tilknytning av nye områder til eksisterende infrastruktur

For mer informasjon, les her

 

Energi- og klimatiltak i landtransport

Målgruppe: Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og skal investere i kjøretøy/anleggsmaskiner kan søke om støtte
Frister: Forløpende
Støttegrense:  Opptil 40% av merkostnader for store bedrifter og 50% for mellomstore og små bedrifter ved kjøp av kjøretøy. Opptil 40% for merkostnader knyttet til nødvendig infrastruktur.

Støtte til investering i nye elektriske og hydrogendrevne kjøretøy over 3,5 tonn samt anleggsmaskiner. Enova gir også støtte til innkjøp av biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner. Her må søker forplikte seg til at minst 50 % av kjøretøyets energibruk vil være biogass.

I sammenheng med søknad om støtte til innkjøp av kjøretøy kan det også søkes støtte til nødvendig infrastruktur som lade- og fyllestasjoner.

For mer informasjon, les her.


Pilotering av ny energi- og klimateknologi

Målgruppe:
Bedrifter som utvikler og tester ny teknologi som vil gi reduserte klimagassutslipp, bedret energieffektivitet eller redusert effektuttak.
Søknadsfrister: 4. mai kl. 12:00,1. september kl. 12:00 og 1. desember kl. 12:00

Ingen oppgitt støttegrense

Les mer

Infrastruktur for strøm til havneopphold og lading

Målgruppe: Aktører som ønsker å etablere offentlig tilgjengelige landstrømanlegg som skal driftes på markedsmessige vilkår.

Søknadsfrist: Frist for første utlysning gikk ut 1. april. Ny utlysning vil komme i løpet av 2020.

Støttegrense: 50% av godkjente prosjektkostnader

Les mer

 

Klimasats

Målgruppe: Kommuner og fylkeskommuner
Søknadsfrist:
15. februar
Ingen søknadsgrense

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Kommuner kan få støtte til konkrete prosjekter, nettverk for kompetanseheving, interkommunale samarbeid og lignende. Søknadsfristen er i tidlig vår, og årets frist er derfor gått ut, men det kommer en ny runde neste år og det kan være lurt å starte prosessen tidlig.

Les mer om klimasats her

 

Regionalt og lokalt

Vestland fylkeskommune

Tilskudd til innovasjon og næringsutvikling i Vestland fylke

Målgruppe: Virksomheter i Vestland, som søker støtte til omstilling, innovasjon, kompetanseheving og lignende

Søknadsfrister: 15 september

Støttegrense ikke satt

Les mer om utlysningen her

 

Tilskot til kommunale klimatiltak

Målgruppe: Kommunar i Vestland fylke

Søknadsfrister: 15 september

Ordinær maksimalt støttebeløp: 200.000,- 

Les mer om utlysningen her

 

Tilskot til lokale klima- og miljøtiltak

Målgruppe: Frivillige lag, organisasjonar, grendelag, velforeiningar.

Søknadsfrister: 15 september

Støttegrense ikke satt

Les mer om utlysningen her

 

Bergen kommune

Tilskudd til Klima- og miljøtiltak i Bergen kommune

Målgruppe: Ikke-kommersielle lag, foreninger og organisasjoner

Søknadsfrist: 15. mai

Tilskuddspott:  4.099.000 kroner

Ikke-kommersielle lag, foreninger og organisasjoner kan søke tilskudd for tiltak som bygger oppunder kommunens «grønn strategi». Dette kan for eksempel være prosjekter som reduserer bilbruk eller øker mer miljøvennlige reisevaner, reduserer forbruk eller reduserer effekten av et endret klima.

Utlysningstekst og søknadsskjema finnes her

 

Rogaland fylke:

Stavanger Kommune

Støtteordninger ladeinfrastruktur borettslag / sameier

Støtte til kjøp av elektriske laste-sykler

Støtte / pant for gamle vedovner

Klima og miljøprisen

Relaterte blogginnlegg