Innspillsmøte for Stavanger Kommunes nye handlingsplan for klima og miljø 2022 – 2026

Handlingsplan for perioden 2022-2026 skal nå rulleres. I forbindelse med dette inviteres nå Klimapartnere i Rogaland og Grønn by inn til innspillsmøte.

Handlingsplan klima og miljø 2018 – 2022 ble vedtatt sammen med Klima- og miljøplan 2018 – 2030 av Stavanger bystyre 26.11.2018. Klima- og miljøplanen for Stavanger 2018-2030 beskriver utfordringer, mål og virkemidler innen en rekke tema. Handlingsplanen for perioden 2018-2022 er en detaljering av konkrete tiltak som skal bidra til at målene i klima- og miljøplanen blir nådd. Handlingsplanen skal nå rulleres for perioden 2022 – 2026.

Klimabudsjettet viser at det må iverksettes ytterligere tiltak for a målet om 80% reduksjon i klimagassutslippene i 2030 skal nås. Flere tiltak fra handlingsplan 2018 – 2022 vil videreføres, men hovedfokus for arbeidet vil være å identifisere og effektvurdere nye tiltak som må gjennomføres for at vi skal nå målene i klima- og miljøplanen.

Stavanger kommune inviterer Grønn by og Klimapartnere Rogaland til å komme med innspill til den nye handlingsplanen og inviterer i den forbindelse til et møte på Teams.

Stavanger Kommune ønsker innspill på tiltak som de kan gjennomføre for å ytterligere redusere klimagassutslippene og innspill på hvordan næringen kan bidra via sine prosjekt og planer.

Arrangementet er kun for partnere. Ta kontakt dersom du ønsker å bli partner enten i Klimapartnere Rogaland eller i en annen av regionene Klimapartnere har tilstedeværelse.